TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste kuvaa kuinka Feministinen puolue käsittelee henkilötietoja. Vaalimme jäsentemme, vapaaehtoisten sekä uutiskirjeen tilanneiden yksityisyyden suojaa ja olemme keränneet tähän selosteeseen tietoja siitä, kuinka käsittelemme meille luovutettuja henkilötietoja. 

Saatamme joutua päivittämään tai muuttamaan selostetta ja mikäli näin tapahtuu, niin tiedotamme siitä asianmukaisesti ja pyydämme asianomaisia tutustumaan tehtyihin muutoksiin. Viimeisin versio tietosuojaselosteesta löytyy puolueen verkkosivuilta.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Feministinen puolue r.p. (”Yhdistys”)

Osoite: Torkkelinkatu 7 lh 4-5, 00500 Helsinki

Puhelin: 04578723490

Sähköposti: laskutus@feministinenpuolue.fi

Yhteyshenkilö: Emilia Taskinen

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien, kannatusjäsenien, jäsenjärjestöjen jäsenien, entisten jäsenien, uutiskirjeen tilaajien, vapaaehtoisten sekä Yhdistyksen luottamustehtävissä toimivien henkilötietoja (”Rekisteröity”).

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä viestintä, ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”). 

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. 

Rekisterin tarkoituksena on pitää kirjaa Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneista henkilöistä (puolueen henkilöjäsenistä), kannatusmaksun maksaneista henkilöistä, sekä uutiskirjeen tilaajista näitä tarkoituksia varten:

 1. Keskitetyn jäsen- ja kannatusjäsenmaksuperinnän toteuttamiseksi. Yhdistys hoitaa keskitetysti jäsenmaksuperinnän ja tilittää jäsenmaksuista kulloinkin sovitun osan jäsenjärjestöille.
 2. Yhdistyksen jäsenäänestysten toimeenpanemiseksi. Jäsenäänestys toimeenpannaan jäsenmaksurekisterin sisältämien jäsentietojen perusteella.
 3. Uutiskirjeiden lähetyksen toteuttamiseksi. Yhdistys lähettää säännöllisesti henkilöjäsenille sekä uutiskirjeen tilaajille tiedotteita sähköpostitse.
 4. Puolueen vapaaehtoisten yhteystietojen tallentaminen.
 5. Puolueen luottamustehtävissä toimivien henkilöiden yhteystietojen ylläpitäminen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien, kannatusjäsenien ja uutiskirjeen tilaajien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi; (jäsenet, kannatusjäsenet, vapaaehtoiset, luottamushenkilöt, uutiskirjeen tilaajat)
 • Rekisteröidyn kotipaikka; (jäsenet, kannatusjäsenet, vapaaehtoiset, luottamushenkilöt, uutiskirjeen tilaajat)
 • Rekisteröidyn osoite, postinumero ja postipaikka; (jäsenet, kannatusjäsenet, vapaaehtoiset, luottamushenkilöt, uutiskirjeen tilaajat)
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite; (jäsenet, kannatusjäsenet, vapaaehtoiset, luottamushenkilöt sekä uutiskirjeen tilaajat)
 • Rekisteröidyn puhelinnumero; (jäsenet, kannatusjäsenet, vapaaehtoiset, luottamushenkilöt)
 • Jäsenyystaso (jäsen, kannatusjäsen)
 • Jäsenjärjestön jäsenyys tai kiinnostus perustaa jäsenjärjestö (jäsen, kannatusjäsen)
 • Vapaaehtoiseksi alkaminen (jäsenet, kannatusjäsenet, vapaaehtoiset, luottamushenkilöt sekä uutiskirjeen tilaajat)
 • Rekisteröinnin ajankohta (jäsenet, kannatusjäsenet, vapaaehtoiset, luottamushenkilöt sekä uutiskirjeen tilaajat)
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot.

Lisäksi rekisteriin kirjataan henkilön jäsenmaksusuorituksia koskevat tiedot:

 • Vuodet, jolloin henkilö on maksanut jäsenmaksun
 • Jäsenmaksun tyyppi (perusjäsenmaksu, alennettu jäsenmaksu tai kannatusjäsenmaksu)
 • Jäsenmaksujen summat
 • Onko jäsenmaksu kuukausiveloituksessa vai ei (jos on, merkitään myös kuukausittain

veloitettava summa sekä mahdollinen verkkolaskuosoite)

Eronnut tai erotettu henkilö poistetaan rekisteristä välittömästi, mikäli henkilö niin pyytää.

Uutiskirjeen tilaajilta kerätään nimi ja sähköposti. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot kerätään Rekisteröidyltä itseltään tämän ilmoituksesta. Lisäksi henkilötietoja ja jäsenyyteen liittyviä tietoja voidaan saada jäsenjärjestöiltä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Heidät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. 

7. Järjestelmä 

Jäsentietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. 

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajalle Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani ei luovuta henkilötietoja kolmansille. Jäsentietoja voidaan luovuttaa puolueen ja jäsenjärjestöjen välillä.

9. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. 

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). 

11. Profilointi

Yhdistys voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa Rekisteröidyn automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity voi saa hänelle kohdennettuja viestejä asuinpaikan mukaan. Lisäksi vapaaehtoisille voidaan kohdistaa heille yksilöityjä viestejä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä viestintätarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia viestintää koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät viestit). 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot; 
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen laskutus@feministinenpuolue.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Feministinen puolue r.p.

Emilia Taskinen

Torkkelinkatu 7 lh 4-5, 00500 Helsinki 

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty [3.3.2021].