Yleisohjelma

Yleisohjelmamme esittelee puolueemme poliittisen linjan ja politiikan osa-alueet. Ohjelman läpileikkaavia periaatteita ovat syrjimättömyys, hyvinvointi ja inhimillinen turvallisuus.

Feministinen puolue on perustettu, koska perinteinen politiikka ei ole onnistunut ratkaisemaan seksismiä, rasismia ja muita syrjinnän muotoja. Otamme ohjelmassamme voimakkaasti kantaa ihmisoikeuksien puolesta. Nykyisen talouspolitiikan vaihtoehdoksi tarjoamme hyvinvointitalouden mallia, jossa julkisia investointeja ohjataan hoivaan, hyvinvointiin ja sosiaaliseen infrastruktuuriin eli yhteiskuntaa uudistaville ja runsaasti työllistäville aloille. Investoinnit lisäävät yhteistä sosiaalista hyvää ja sitä kautta kaikkien hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.


Aluevaalit 2022

Feministisessä yhteiskunnassa jokaisella on perusoikeus fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveydenhoitoon. Sosiaali- ja terveyspalveluihin investoiminen vahvistaa ihmisten mahdollisuutta elää hyvää elämää. Emme halua pikavoittoja ihmisten tai ympäristön hyvinvoinnin kustannuksella. Haluamme olla luomassa hyvinvoivaa ja kestävää yhteiskuntaa, joka rakentuu ennaltaehkäisevien sekä luottamusta lisäävien palveluiden ja arvostuksen varaan.

Tulevien hyvinvointialueiden aluevaltuustot määrittelevät, missä ja miten apua tarjotaan, kun sitä tarvitaan. Järjestelmän uudistamisen tulee huomioida hoiva-alan merkitys sekä johtaa siihen, että asiakkaat ja työntekijät kohdataan yksilöinä.

Demokraattinen päätöksenteko osallistaa kansalaisia ja ylläpitää kattavia vaikutusmahdollisuuksia. Hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa on otettava kehitystyöhön mukaan ja annettava puheoikeus erityisryhmien edustajille, kokemusasiantuntijoille ja alansa ammattilaisille. Asiakkaiden on oltava keskiössä heitä koskevien palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Sosiaali- ja terveysala koostuu laajasta palveluiden kokonaisuudesta. Feministinen puolue esittää teesien lisäksi yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä ja konkreettisia ratkaisuehdotuksia palveluiden toimivuudelle.


Kuntavaalit 2021

Jos kuvittelet unelmiesi paikan elää, millainen paikka se olisi? Kysyimme ja te vastasitte. Hyvä paikka elää on kaikkien yhteinen, ei vain hyväksyvä, vaan myös empaattinen ja kannustava. Se on paikka, jossa on turvallista olla oma itsensä ja jossa hyvinvointi kuuluu kaikille.

Esitämme kuntavaaliohjelmassamme 60 ohjelmakohtaa ja satoja ideoita, joiden avulla nämä unelmat voivat toteutua.

Feministinen puolue on olemassa, koska haluamme näiden unelmien toteutuvan nyt, ei vasta tulevaisuudessa. Haluamme tehdä politiikkaa, joka haastaa, kannustaa, purkaa ja rakentaa, jotta yhteiskuntamme olisi hyvä kaikille.  Haluamme tehdä politiikkaa, jonka kantava voima on rakkaus.


Eurovaalit 2019

Turvallisen ja paremman elämän etsiminen on jokaisen oikeus.

Euroopan Unionin perusarvoja ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Feministinen puolue haluaa vaikuttaa siihen, että nämä arvot toteutuvat.

Feministisen puolueen eurovaaliohjelma ”Siltoja, ei muureja” perustuu kolmelle teemalle: Euroopan Unionin tulee puolustaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta nousevan nationalismin vastavoimana. Toiseksi, Euroopan Unionin tulee harjoittaa inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa ja luoda turvallisia ja laillisia reittejä turvapaikanhakijoille. Kolmanneksi, Euroopan Unionin tulee ottaa ilmastonmuutoksen torjunnassa edelläkävijän asema, vaikka paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää jäsenmailta ja niiden kansalaisilta merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia.


Eduskuntavaalit 2019

Feministisen puolueen eduskuntavaaliohjelma “100 aloitetta yhdenvertaisuudesta” nimeää konkreettisia keinoja, joilla rakennetaan 2020-luvun yhdenvertainen, syrjimätön Suomi. Ohjelman kolme tärkeintä tavoitetta ovat inhimillinen turvallisuus, syrjimättömyys sekä ilmastonmuutoksen ehkäiseminen.

Inhimillisen turvallisuuden teema näkyy ohjelmassa niin seksuaalirikos- ja translain uudistamisen kuin maahanmuuton ja ilmastotoimien näkökulmasta. Feministinen puolue peruisi useita maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoita koskevia lainsäädännön kiristyksiä, lisäisi vapaata liikkuvuutta ja nostaisi kiintiöpakolaisten määrää tuhansilla. Vaaliohjelmasta käy myös ilmi, mitä Feministisen puolueen hyvinvointipolitiikka tarkoittaa käytännössä. Puolue esittää muun muassa perustuloa, tasa-arvorahastoa, kykytakuuta ja vapaaehtoista asepalvelusta. Lisäksi puolue listaa konkreettisia toimia talouspolitiikan tasa-arvoistamiseksi. Ohjelmassa rakennetaan Suomea, jossa kaikilla on ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä tai muista taustatekijöistä riippumatta mahdollisuus toteuttaa itseään täysimääräisesti yhdenvertaisena muiden kanssa.


Kuntavaalit 2017

Kuntavaaliohjelmamme Kaikkien kaupunki sisältää 30 aloitetta kohti yhdenvertaista ja syrjimätöntä kaupunkia. Ratkaisumme liittyvät kaupunki- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja kuntien turvapaikka- ja kotoutumispolitiikkaan.

Hyvässä kaupungissa jokaisella tulee olla mahdollisuus löytää paikkansa ja elää hyvää elämää. Se edellyttää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja edullista julkista liikennettä sekä palveluita, jotka ovat kaikkien saavutettavissa esteettömästi. Hyvä kaupunki ei tunne rajoja, vaan takaa jokaiselle perusoikeudet ja yhdenvertaisuuden. Se ottaa vastaan turvapaikanhakijoita, tarjoaa palveluita paperittomille ja tukee maahanmuuttajien työnsaantia ja koulutusta. Hyvä kaupunki huolehtii lapsistaan ja nuoristaan. Tavoitteemme on että, jokaisella lapsella on mahdollisuus päivähoitoon, kouluun ja jatko-opintoihin ilman taloudellisia tai sosiaalisia esteitä. Kenenkään ei anneta pudota kelkasta, vaan jokaista tuetaan myös aikuiseksi kasvamisen vaikeissa kohdissa.