Tavoitteemme

Feministisen politiikan tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikilla ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa täysi potentiaalinsa yhdenvertaisena muiden kanssa, riippumatta sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, ihonväriin tai etnisyyteen liitetyistä käsityksistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolen ilmaisusta, toimintakyvystä, luokasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, iästä tai kansalaisuudesta. Politiikkamme kolme kärkeä ovat sukupuolten tasa-arvo, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus.

Feministisen politiikan
aika on nyt

Feministinen puolue nostaa syrjimättömyyden periaatteen politiikan keskiöön.  Se tuo politiikkaan mukaan siitä tällä hetkellä puuttuvan ulottuvuuden. Feministinen politiikka ymmärtää sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen päämääränä, jonka toteutuminen ei ole itsestäänselvää ja jonka saavuttaminen vaatii poliittista kamppailua. Ei riitä, että poliittiset puolueet sitoutuvat tasa-arvon edistämiseen, jos näkemys siitä, millä poliittisilla keinoilla päämäärä voidaan saavuttaa puuttuu. Erityisen tärkeää feministinen analyysi on aikana, jolloin tasa-arvokehitys kulkee taaksepäin. Tasa-arvon tiellä on esteitä, jotka johtuvat poliittisista ristiriidoista eri ideologioiden välillä. Siksi tie tasa-arvoon ei ole ristiriidaton, mutta politiikka on konfliktien ratkaisemista demokratian keinoin. Feministinen puolue haluaa olla osa tämän konfliktin ratkaisua ja tarjoaa keinot, joilla tasa-arvoinen, yhdenvertainen yhteiskunta on mahdollista saavuttaa vielä meidän elinaikanamme.

Poliittiset tavoitteemme

Feministisen politiikan tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikilla ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa täysi potentiaalinsa yhdenvertaisena muiden kanssa, riippumatta sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, ihonväriin tai etnisyyteen liitetyistä käsityksistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolen ilmaisusta, toimintakyvystä, luokasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, iästä tai kansalaisuudesta.  Politiikkamme kolme kärkeä ovat sukupuolten tasa-arvo, syrjimättömyys ja inhimillinen turvallisuus.

1. Sukupuolten tasa-arvo

Naisten asema on yhä miehiä heikompi taloudellisesti, työelämässä ja arjessa. Feministinen puolue haluaa työnantajamaksuihin tasa-arvoerän, jolla yksityinen ja julkinen sektori rahoittavat naisvaltaisten alojen palkankorotukset. Haluamme lyhentää työpäivää, jotta työ jakautuisi tasaisemmin ja työ ja vanhemmuus olisi helpompaa yhdistää. Haluamme nostaa köyhien eläkeläisnaisten pieniä eläkkeitä, jotka ovat seurausta vuosien hoivatyöstä kotona. Asepalveluksen haluamme muuttaa vapaaehtoiseksi.

2. Syrjimättömyys

Rasismi ja syrjintä ovat kaikkialla yhteiskunnassa läsnä olevia rakenteellisia ongelmia. Kenenkään ei tule pelätä joutumista viranomaisten pysäyttämäksi ihonvärin tai oletetun etnisyyden vuoksi tai yhteiskunnan hylkäämäksi kerjäämisen tai asunnottomuuden vuoksi. Jokaisen on voitava tuntea itsensä vapaaksi ilmaisemaan sukupuoltaan tai seksuaalisuuttaan. Feministinen puolue haluaa purkaa syrjivät rakenteet, jotta jokaisen oikeusturvan on mahdollista toteutua.

3. Inhimillinen turvallisuus

Turvaa etsivät ihmiset kuolevat Euroopan rajoille. Miesten naisiin kohdistama väkivalta on maailmanlaajuinen ilmiö, joka on myös yksi Suomen keskeisiä turvallisuusongelmia. Ilmastonmuutos uhkaa erityisesti köyhiä, naisia ja alkuperäiskansoja. Feministinen puolue katsoo, että turvallisen ja paremman elämän etsimisen tulee olla kaikkien oikeus. Haluamme turvallisuuspolitiikkaa, jota eivät määrittele kansalliset rajat ja jonka keskiössä on ihminen.

Miksi feministinen puolue?

Perinteinen politiikka on ollut eturyhmien politiikkaa, jossa talous ja luokka ovat olleet keskeisiä analyysin välineitä. Perinteiset poliittiset ideologiat eivät ole kuitenkaan onnistuneet ratkaisemaan syrjintää, seksismiä ja rasismia, jotka tiedetään yhtä lailla kapitalististen kuin sosialististen järjestelmien ilmiöiksi. Palkkaeroja on kaikissa palkkaluokissa. Sukupuolittunutta ja vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa. Maahanmuuttajien lapset eivät pääse työmarkkinoille ja joutuvat usein elämään köyhyydessä. Vammaisten tai liikuntarajoitteisten ihmisten syrjintä on este osallistumiselle ja vaikuttamiselle.

Lapset, nuoret ja vanhukset jäävät sivuun yhteiskunnassa, jonka päätöksenteon keskiössä ovat keski-ikäiset. Nämä kysymykset ovat muissa puolueissa marginaalissa. Feministisessä puolueessa ne ovat politiikan lähtökohta. Tarvitsemme poliittisen voiman, joka haastaa nykyiset ideologiat ja rakentaa hyvää yhteiskuntaa kaikille. Feministinen politiikka kumpuaa tämän päivän arjesta ja tähtää yhdenvertaiseen yhteiskuntaan, jossa kaikkien on hyvä elää. Demokraattinen, tasa-arvoinen ja vauras yhteiskunta rakennetaan sijoittamalla kaikkien hyvinvointiin.

Toimintaamme ohjaavat poliittiset ohjelmat, rekisterihallinnon hyväksymät säännöt sekä turvallisemman tilan säännöt.

Lue näistä lisää: