Feministisen puolueen saavutukset Helsingin valtuustossa

Feministinen puolue on saanut neljän vuoden aikana paljon aikaiseksi pelkästään yhden valtuutetun ja kahden varavaltuutetun voimin. Yhdelläkään aikaisemmalla valtuustokaudella tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei ole edistetty yhtä voimakkaasti. Tässä kaikki parhaimmat palat neljän vuoden ajalta.

2017

Tasa-arvohanke oli ensimmäisiä saavutuksia heti valtuustokauden alussa. Hankkeen tarkoitus oli tuoda esille epätasa-arvoisia käytäntöjä kaupungin toimissa, ja sen kautta nousikin esille puutteita tasa-arvo-osaamisessa ja sukupuolivaikutusten arvioinnissa. Työ saa jatkoa kun kaupunki vahvisti samalla tasa-arvotyön resursseja Alviina Alametsän, Veronika Honkasalon ja Katju Aron yhdessä tekemän vaikuttamistyön ansiosta.

Katju Aro oli mukana ajamassa läpi ilmaista ehkäisyä alle 25-vuotiaille. Aron toiveesta päätöksessä painotettiin, että ehkäisypalvelut tulee suunnata kaikille nuorille sukupuolesta riippumatta ja kondomien saatavuuteen pitää panostaa hormonaalisen ehkäisyn rinnalla. Ehkäisyneuvonnassa pitää myös huomioida kaikkien sukupuolien ja seksin osapuolten vastuu ehkäisystä.

Seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi Katju Aro jätti aloitteen, jonka myötä kaupunki sitoutui kouluttamaan kaupungin henkilöstöä ja esihenkilöitä seksuaalisesta häirinnästä sekä luomaan selkeän prosessin seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi.

Puolue oli turvaamassa paperittomien perusoikeuksia sosiaali- ja terveyslautakunnassa, minkä myötä Helsinki vahvisti paperittomille hätä- ja kriisimajoituksen, välttämättömän terveydenhuollon, psykososiaalinen tuen, lapsiperheiden tuen, toimeentulotuen, oikeudellisen neuvonnan sekä mahdollisuuden saada tietoa omalla kielellä. Oikeudellisen neuvonnan varmistaminen oli mukana esityksessä Feministisen puolueen vaatimuksesta.

Sukupuolisensitiivisyyttä päätettiin lisätä varhaiskasvatukseen Katju Aron esityksestä. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus osallistua sukupuolisensitiivisyyskoulutuksiin, niin että koulutuksen ajalle varmistetaan sijainen.

Katju Aro sai sosiaali- ja terveyslautakunnassa läpi useita tarkennuksia vammaisten elinikäisten palveluiden laatuvaatimuksiin, mm. vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä osallisuutta vahvistetaan palvelusta päätettäessä ja tuottajat vastuutetaan reagoimaan esiin nouseviin ongelmiin. Hän myös esitti, että vammaisten palveluille asetettu hintakatto hylättäisiin, mutta äänestys hävittiin.

2018

Samapalkkaisuusohjelma oli Feministisen puolueen aloite, jonka tarkoitus oli kaventaa sukupuolten välisiä palkkaeroja, jotta samasta ja samanarvoisesta työstä maksettaisiin samaa palkkaa. Aloite kävi läpi monta käsittelykierrosta, mutta törmäsi lopulta kaupunginhallituksen vastustukseen. Feministinen puolue teki asiassa yhteistyötä kaupunginhallituksessa edustettuna olevan Vasemmistoliiton kanssa, ja Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sai lopulta hallituksen päätökseen lisäyksen, joka edellyttää kaupunkia kehittämään vaikuttavuusarviointeja ja palkkakartoitusta niin, että samapalkkaisuuden toteutumista pystytään arvioimaan myös eri alojen ja sopimusten välillä.

Aloite matalan kynnyksen palvelupisteestä väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille johti päätökseen toimintaohjelmasta naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja matalan kynnyksen palvelukeskuksen tarpeen selvittämiseksi väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Vuonna 2021 työhön päätettiin viimein palkata lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön koordinaattori, myös Katju Aron esityksestä.Matalan kynnyksen palvelukeskusta on vastustettu kaupungin virkakoneistossa, vaikka sellainen on ollut muun muassa Amnestyn pitkäaikainen tavoite. Keskuksen perustamista selvitetään kuitenkin nyt osana toimintaohjelman laatimista. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toimintaohjelma tarkoittaa Helsingin aktiivista sitoutumista ns. Istanbulin sopimuksen tavoitteisiin. Matalan kynnyksen palvelukeskuksen olisi tarkoitus tarjota samalta luukulta matalalla kynnyksellä palveluja ja ohjata oikean avun piiriin.

Varavaltuutettu Nelli Ruotsalainen jätti aloitteen sukupuolineutraaleista harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitiloista. Helsinki päätti edistää aloitetta kaikissa uusissa kohteissa ja kartoittaa vaadittavat muutostyöt vanhoissa kohteissa ja edistää niitä mahdollisuuksien mukaisesti.

2019

Toinen varavaltuutettu Heidi Ahola esitti kyselytunnilla huolensa uudesta paperittomien ryhmästä, joka tuolloin oli tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan takia menettänyt oleskelulupansa ja samalla oikeuden tehdä työtä. Ahola vaati selvitystä siitä, miten Helsinki aikoo pitää huolen, etteivät paperittomat altistu työperäiselle hyväksikäytölle.

Nelli Ruotsalainen jätti aloitteen harrastesetelikokeilusta lasten harrastamisen yhdenvertaistamikseksi. Aloite törmäsi kuitenkin virkahenkilöiden vastustukseen.

Puolue yritti vaikuttaa LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden heikentyneeseen majoitustilanteeseen. Nelli Ruotsalaisen aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi pääkaupunkiseudulla ei kuitenkaan edennyt, sillä kaupunginhallitus katsoi nykyisten toimien olevan riittäviä. Katju Aro sai kuitenkin neuvoteltua päätökseen lisäyksen, että kaupunki sitoutuu seuraamaan tilannetta.

Katju Aro sai sosiaali- ja terveyslautakunnassa vahvistettua useiden ihmisoikeusjärjestöjen tukia, näiden jäätyä erityisen usein vaille riittävää rahoitusta. Yksi toimijoista, joille kaupunki taipui esittämään enemmän tukea oli Pro-tukipiste, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia. Lisäksi Aron esityksestä sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion käyttösuunnitelmaan saatiin kirjaus, että ihmiskaupan uhreille tarjotaan jatkossa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut.

Katju Aron esityksestä kaupunki tulee lisäämään suostumusperustaisuutta koulujen seksuaalikasvatukseen ja henkilökunnan koulutuksiin. Suostumusperustaisuus tulee näkymään myös kaupungin toimenpiteissä kiusaamisen ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi.

2020

Feministinen puolue teki kannanoton, jossa vaadittiin Helsinkiä lopettamaan terveysasemien ulkoistamiskokeilun valmistelu. Kokeilu valitettavasti etenee Feministisen puolueen, SDP:n ja Vasemmistoliiton vastustuksesta huolimatta.

Katju Aro vastusti Helsinki Garden -asemakaavamuutosta valtuustossa, sillä rakennushanke ei sovellu nykyiseen ympäristöönsä Eläintarhan alueelle eikä myöskään kunnioita Museoviraston tai Safan kaltaisten asiatuntijoiden mielipiteitä. Aro esitti myös Pakilan koulun rakennushankkeesta, että ala-asteen luokille taataan omat kotiluokat ja yläasteen luokille riittävät tilat hiljaiseen työskentelyyn, mitä alkuperäisessä suunnitelmassa ei oltu huomioitu. Esitys hyväksyttiin valtuustossa.

Koronaepidemian aiheuttamien sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi Katju Aro jätti huhtikuussa 2020 aloitteen sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelmasta, jonka tarkoituksena on korjata epidemian eriarvoistavia vaikutuksia. Aloitteessa esitetään, että kaupunki aikaistaisi suunniteltuja investointeja ja kohdentaisi niitä erityisesti hyvinvointia tuottaviin hankkeisiin. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseja tulisi vahvistaa mmm. lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä sekä järjestötukien määrää nostaa.


Aloitteen yhteydessä hyväksyttiin Aron toivomusponsi, jonka myötä Helsinki alkaa selvittämään erityisen väkivaltatyön koordinaattorin palkaamista tehostamaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. Koordinaattorin vastuulla olisi vahvistaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoitettua palveluketjua sekä laatia naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toimenpideohjelma.

Katju Aro teki aloitteen hätämajoituksen laajentamisesta koskemaan kaikkia. Tällä hetkellä suojaan pääsee pääsääntöisesti vain talvikaudella. Esimerkiksi Itä-Euroopan liikkuva väestö mutta myös vaikkapa hätään joutuneet virolaiset, espanjalaiset tai portugalilaiset asunnottomat ovat jääneet ilman hätämajoitusta. Aloite on saanut tukea niin sosiaali- ja terveyslautakunnassa kuin kaupunginhallituksessa, joka esittää hätämajoituksen turvaamista jatkossa kaikille. Aloite käsitellään valtuustossa 16.6.2021.

Helsingin kaupunki aikoo lisätä lasten luontokosketusta ja toiminnallisia viherympäristöjä Katju Aron aloitteesta. Päiväkotien pihoille lisätään metsäpohjaista kasvustoa eli kunttaa, siirtonurmea ja istutuslaatikoita. Aloitteen tarkoituksena on lisätä mielen hyvinvointia mutta myös parantaa lasten immuunijärjestelmää.

Helsinki aikoo edistää sukupuolineutraaleita matkakortteja ja lomakkeita. Vihreiden Kati Juvan aloite sai alunperin syyskuussa 2020 kaupungilta vastauksen, jossa muutoksia lähdettäisiin tekemään vasta vuoden 2027 hetu-uudistuksen yhteydessä. Katju Aro teki kuitenkin palautusesityksen, jonka myötä aloite palautettiin uudelleenkäsittelyyyn. Maaliskuussa 2021 sopivasti transnäkyvyyden päivänä Helsingin kaupunki päätti vihdoin lisätä lomakkeisiin, kyselyihin ja HSL:n matkakortteihin sukupuolivaihtoehdoksi “muu” ja “en halua vastata”.

2021

Helsinki alkaa selvittämään työ- ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista Katju Aron toivomusponnen myötä. Kaupunki selvittää mahdollisuuksia kannustaa miehiä hyödyntämään aiempaa enemmän tarjolla olevia joustoja työ- ja perhe-elämän yhdistämiseksi. Samalla kaupunki selvittää mahdollisuuksia entisestään parantaa naisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työaikaansa, erityisesti sosiaali- ja terveysalojen ammateissa.

Katju Aro, Thomas Wahlgren, Eva Biaudet, Mia Haglund ja Leo Stranius jättivät maaliskuussa talousarvioaloitteen globaalin vastuun toteutumisesta Helsingin kaupungissa. Aloitteessa esitettiin, että Helsinki tilaisi suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä selvityksen, jossa olisi ehdotuksia globaalin vastuun edistämiseksi Helsingissä. Selvityksen pohjalta järjestettäisiin kansalaisjärjestöjen ja valtuutettujen yhteinen workshop. Kaupungissa myös käynnistettäisiin Ecologists at Risk -turvaresidenssitoiminta kotimaassaan uhatuille ympäristönsuojelijoille.

Katju Aro teki toivomusponnen, jonka myötä kaupunki selvittää päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakentamisen yhteydessä mahdollisuuksia kehittää päiväkodin piha-alueen toteutusta muuntojoustavaan suuntaan siten, että ulkoilupiha olisi tarvittaessa jäsennettävissä eri alueisiin päiväkotiryhmien erilaisten tarpeiden mukaan sekä pihavalvonnan turvallisuuden varmistamiseksi.

Katju Aro jätti toukokuussa aloitteen uuden yhteydenottotavan, häirintäyhteyskanavan, luomisesta nuorten kokemaan häirintään, ahdisteluun ja kiusaamiseen liittyen. Erityisen häirintäyhteyshenkilön vastuulla olisi viedä nuoren asiaa eteenpäin kaupungin sisällä oikeiden tahojen kanssa ja näin poistaa esteitä nuoren avun saamisen tieltä.

Katju Aro ja vasemmiston Veronika Honkasalo jättivät toukokuussa aloitteen lähisuhdeväkivallan sovittelusta lopumiseksi. Huolimatta asiantuntijajärjestöjen kritiikistä, lähisuhdeväkivallan sovittelu on lisääntynyt vuodesta 2006 alkaen runsaasti ja nopeasti. Helsingissä kaikista soviteltavista rikos- ja riita-asioista vuosittain jopa 20 prosenttia koskee lähisuhdeväkivaltaa. Ihmisoikeuksia vakavasti loukkaavia rikoksia ei tule ratkaista sovittelussa. Niiden käsittely kuuluu aina oikeuslaitokselle.

Suuresta määrästä aloitteita, esityksiä ja toivomusponsia huolimatta työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen on vielä jäljellä. Toivottavasti pääsemme Feministisessä puolueessa jatkamaan tätä työtä vielä ensi kaudella ja myös muuallakin kuin Helsingissä.

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden.Vuonna 2016 perustetulla puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Puolueella on yli tuhat jäsentä ja se toimii koko Suomessa. www.feministinenpuolue.fi.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *