Feministisen puolueen lausunto eläinten hyvinvointilaista

Feministisen puolueen tavoitteena on yhteiskunta, jossa ei ole ihmisten ja eläinten hyväksikäyttöä. Puolueen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista perustuu puolueen yleisohjelman mukaisesti aitoon solidaarisuuteen ihmisten kesken sekä ihmisten suhteessa ympäristöön ja muihin eläinlajeihin.

Feministinen puolue pitää monia esiin nostettuja huomioita laissa hyvinä lähtökohtina, kuten täydennettäviä ja tarkennettavia säännöksiä, jotka ottavat entistä paremmin huomioon eläimen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen ja hyvän kohtelun.

Feministinen puolue pitää tärkeänä, että lakiin kirjataan lain perusteissa mainittu eläinten itseisarvo, jonka tunnustaminen on perustana eläinten kunnioittavalle kohtelulle. Lakiesityksen keskeisinä tavoitteina mainitaan eläinten hyvinvoinnin edistäminen sekä eläinten kunnioittamisen vaatimus. Puolue esittää, että eläinten luonnollisten tarpeiden toteuttaminen turvataan laissa kaikille eläimille niiden taloudellisesta hyödyllisyydestä riippumatta.

Feministinen puolue kantaa huolta esitysluonnoksen tavasta vahvistaa nykyisen kaltaista asetelmaa, jossa tuotanto- ja lemmikkieläimet ovat selvästi eriarvoisessa asemassa keskenään. Lemmikkien kohtelua koskevat tiukemmat säännökset kuin taloudellisesti arvokkaina hyödykkeinä pidettäviä tuotantoeläimiä. Eriarvoisen aseman perusteella osalle eläimistä on hyväksyttävämpää aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, mikä ei ole linjassa kaikkien eläinten itseisarvon kunnioittamisen ja hyvinvoinnin edistämisen kanssa.

Feministinen puolue pitää erittäin huolestuttavana, että esityksen mukaan eläimille voidaan aiheuttaa kipua ja kärsimystä perustelluista syistä. Eläinten hyvinvointia vastaan rikkovaa toimintaa perustellaan taloudellisin perustein, mikä asettaa taloudellisen hyödyn eläinten itseisarvon ja hyvinvoinnin edelle

Feministinen puolue ei näe eläinten hyvinvoinnin toteutuvan sallimalla turkistarhausta, vaan elinkeinon harjoittaminen, eli taloudellinen hyöty, laitetaan eläimen edelle. Turkistarhaus on kielletty useassa Euroopan maassa ja sen lopettaminen on puolueen mukaan tulevaisuutta myös Suomessa. Koronaviruksen leviäminen turkiseläinten kautta on viimeisin näyttö siitä, että turkistarhaus on syytä lopettaa mm. kansanterveydellisistä syistä ja virusten leviämisen eston puolesta.

Alle on listattu esimerkkejä lakiesityksestä, jotka Feministinen puolue esittää korjattavaksi niin, ettei eläimille sallita laissa kivun tai kärsimyksen tuottamista tai lajityypillisen käyttäytymisen estämistä:

 • Jatkuvasta pääsystä juomaveden äärelle ollaan edelleen jättämässä mahdollisuus poikkeuksiin silloin, kun se on haastavaa. Esim., kun rekikoirien tai turkistarhalla olevien eläinten vesi jäätyisi.
 • Sileälastaisten lintujen, kuten strutsien ja emujen lopettamisen kohdalla ollaan valmiita laistamaan tainnutusvastuusta.
 • Käytössä olevat parsinavetat saisivat lakiesityksen mukaan toimia lypsylehmien ja hiehojen pidossa käyttöikänsä loppuun saakka vaikka uusien parsinavettojen rakentaminen ja käyttöönotto kielletäänkin. Jo olemassa olevien parsinavettojen käyttöikä tulisi rajoittaa sopivalla siirtymäajalla laissa, ja kaikille naudoille turvattava mahdollisuus laiduntamiseen.
 • Samoin olemassaolevien porsitushäkkien käytöstä poistamiseen tulisi laatia sopiva siirtymäaika samalla, kun uusien porsitushäkkien rakentaminen kielletään.
 • Vaikka onkin positiivista, että emakoiden tiineyshäkeissä pitäminen ollaan rajaamassa kahdeksaan vuorokauteen, Feministinen puolue pitää 12 vuoden siirtymäaikaa tässä tapauksessa turhan pitkänä.
 • Feministinen puolue näkee urosporsaiden kastroinnin ongelmallisena, sillä kastrointi perustuu vain lihaa ostavien kuluttajien hajutottumuksiin, eikä eläimen hyvinvointiin. Pakollinen kivunlievitystoimenpiteen aikana on vähintä, mitä porsaiden hyvinvoinnin ja itseisarvon huomioonottaen voidaan tehdä mutta eläinten hyvinvoinnin varjelemiseksi muissakin Euroopan maissa tästä toimenpiteestä on luovuttu ja näin tulee tehdä Suomessakin.
 • Broilereiden kasvatukseen käytettävissä halleissa lintujen lukumäärät ovat niin suuria ja eläimet elävät niin tiheästi, etteivät ne pysty muistamaan kaikkia kohtaamiaan lajitovereitaan eivätkä siten muodostamaan lajityypilliselle käyttytymiselleen ominaisia arvojärjestyksiä. Tällaiset elinolot aiheuttavat eläimille stressiä ja ovat ristiriidassa lakiehdotuksen perusteluiden kanssa.
 • Samoin haittaa aiheuttava jalostus on kiellettävä myös broilereiden kohdalla, jotta nämä linnut eivät synny kärsimään taloudellisten päämäärien vuoksi.
 • Nykyisellään lakiehdotus ei kategorisesti kiellä tuotantoeläinten kasvattamista häkissä, vaikka häkissä eläminen on eläintuotannossa selvä este eläinten mukavuudelle ja lajityypillisten tarpeiden toteutumiselle. Häkkikasvatus ja vekkopohjakasvatus tulisikin kieltää laissa.
 • Eläinten itseisarvon kunnioittamisen turvaamiseksi kunnat on velvoitettava huolehtimaan paitsi luonnonvaraisen eläimen lopettamisesta, myös sille tarjottavasta ensiavusta.
 • Maakunnat on velvoitettava järjestämään eläinten hyvinvoinnin valvonta myös virka-aikojen ulkopuolella, sillä valvontaeläinlääkäreille tulevat tapaukset eivät aina katso kellonaikaa.
 • Feministinen puolue pitää positiivisena kalojen aiempaa paremman huomioimisen lausuntokierroksella olevassa lakiehdotuksessa. Puolue kuitenkin katsoo, että kalat tulisi lopettaa mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti myös suurten saalismäärien kohdalla ja silloin, kun lopettamiselle esiintyy olosuhteiden vuoksi haasteita.

Feministinen puolue katsoo, että eläinsuojelulain uudistaminen tarjoaa Suomelle mahdollisuuden asettua eläinten hyvinvointia ja eettistä kohtelua edistävien maiden kärkijoukkoon. Feministinen puolue pitää välttämättömänä, että lakiesitystä muokataan eläinten oikeuksia ja suojelua edistävien järjestöjen asiantuntemusta hyödyntäen.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *