Feministinen talouspolitiikka osaksi koronakriisin ratkaisua

Feministinen puolue esittää hallitukselle investointeja hoivaan ja väliaikaiseen perustuloon. Puolueen puheenjohtaja Katju Aro vaatii hallituksen elvytyspolitiikalta vahvaa feminististä näkökulmaa.


Koronakriisi lisää sukupuolten välistä eriarvoisuutta, mikäli talouspolitiikkaa tehdään perinteisen elvytyspolitiikan ja menoleikkausten varassa, varoittaa Feministinen puolue ja esittää hallitukselle toimenpidelistaa koronakriisin kielteisten sukupuolivaikutusten torjumiseksi.

“Hallitus on sanonut tekevänsä feminististä politiikkaa. Jos näin on, tulee feministisen näkökulman ulottua myös talouspolitiikkaan ja valittuihin elvytyskeinoihin”, puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtama selvitysryhmä on esittänyt hallitukselle elvytyspolitiikkaa, joka perustuu perinteisille infrainvestoinneille kuten tie- ja ratahankkeille ja asuntorakentamiselle. Naisvaltaisille hoiva- ja palvelualoille raportti tarjoaa vain menoleikkauksia.

Feministinen puolue muistuttaa hallitusta siitä, että myös sosiaaliseen infraan, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin investointi on elvyttävää. Oikein kohdennetuilla investoinneilla esimerkiksi varhaiskasvatukseen ja hoivaan voi olla rakentamisen investointeja tehokkaampi elvyttävä vaikutus (mm. Bargawi & Cozzi ja de Henau & Himmelweit ym.)

“Koronakriisi on myös hoivan kriisi. Edellisessä talouskriisissä tehdyt menoleikkaukset ja hoiva-alan heikko palkkakehitys näkyvät nyt vaikeuksina reagoida akuuttiin terveyskriisiin. Ei ole yhdentekevää miten tämä huomioidaan kriisin jälkihoidossa. Keskeisiä kysymyksiä ovat: kenelle ja mihin työpaikkoja luodaan ja keihin menoleikkaukset ensisijaisesti kohdistuvat”, Katju Aro sanoo.

Naiset ja eri vähemmistöryhmät ovat talouskriiseissä tyypillisesti kriisien pitkäaikaisimpia kärsijöitä. Elvytystoimet kohdistuvat miesvaltaisille aloille, jolloin näiden alojen työllisyys alkaa nousta yleensä ensimmäisenä. Samaan aikaan heikennykset sosiaalietuuksiin ja julkisiin palveluihin ovat useiden selvitysten mukaan kohdistuneet palveluita enemmän tarvitseviin naisiin ja vähemmistöihin.

Kohdentamalla elvytystä hoivaan ja tukemalla naisvaltaisia aloja tasoitetaan koronakriisin sukupuolivaikutuksia, mitä myös YK on Covid-19 -selonteossaan suosittanut. Naisenemmistöiset hoiva-alat ovat koronakriisissä suurimman paineen alaisina. Samalla työttömyys on lisääntynyt voimakkaimmin palvelualalla ja naistyypillisissä tehtävissä, kuten lastenhoitajilla, kampaajilla ja opetusammateissa. Jyrkimmin työttömyysturvahakemukset ovat lisääntyneet  alle 30-vuotiaiden nuorten naisten joukossa.

Feministisen puolueen toimenpide-ehdotukset

1. Hallitus elvyttää investoimalla sosiaaliseen infraan, kuten hoivaan ja varhaiskasvatukseen. Vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita, joista erityisesti naiset ja eri vähemmistöt ovat riippuvaisia. Vahvistetaan sosiaalista infastruktuuria ylläpitävien työntekijöiden työehtoja ja työolosuhteita.

2. Hallitus ottaa käyttöön väliaikaisen 1000 euron kuukausittaisen perustulon, joka vastaa toimeentulon ongelmiin myös niiden keikkatyöläisten, osa-aikatyöläisten, itsensätyöllistäjien ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla, jotka eivät ole oikeutettuja erillisiin koronatukiin, mutta joiden taloudellinen asema on kriisin johdosta heikentynyt.

3. Hallitus teettää koronakriisin talouspoliittisesta strategiasta sukupuolivaikutusten arvioinnin ja valmistelee talouspoliittiset toimenpiteensä sukupuolitietoisen budjetoinnin periaatteilla.

Lisätiedot:
Katju Aro, p. 045 133 6012, katju.aro@feministinenpuolue.fi

Lähteet:
– Jerome De Henau, Susan Himmelweit, Zofia Łapniewska & Diane Perrons: Investing in the Care Economy, ITUC report, 2016
– Hannah Bargawi & Giovanni Cozzi: Engendering Economic Recovery: Modelling Alternatives to Austerity in Europe, Feminist Economics, Vol 23, 2017
– UN Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women, huhtikuu 2020
– Anna Elomäki ja Hanna Ylöstalo (toim.), Tasa-arvoa talousarvioon – talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, 2018

Hyvin terveisin,

Katju Aro
Puheenjohtaja


Emilia Taskinen
Varapuheenjohtaja

Linnea Tuominen
Varapuheenjohtaja

Feministinen puolue

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä. www.feministinenpuolue.fi

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *