Feministinen puolue: vaalit ratkaisevat, onko Suomi ihmisoikeuksien puolella

Feministinen puolue aloittaa eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin huipentuvan vaalikauden puoluekokouksessaan Tampereella.

Feministisen puolueen puoluekokous käynnistää supervaalikauden, jonka aikana puolue osallistuu ensimmäistä kertaa maakunta-, eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin. Puolueen tavoitteena on kääntää Suomen poliittisen keskustelun suunta sekä vakiinnuttaa asemansa puoluekentällä.

Read More
Veera Nurmenniemi
Feministinen puolue: Helsingin poistettava perusteettomat palkkaerot

Feministinen puolue teki ryhmäaloitteen, joka vaatii Helsinkiä laatimaan oman samapalkkaisuusohjelmansa sukupuolten välisten palkkaerojen kaventamiseksi, jotta samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan kaupungin työntekijöille jatkossa samaa palkkaa. Aloite jätettiin tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Viime vuosien aikana valtion tai kunnan palveluksessa olevien naisten ja miesten palkkaerot ovat pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Viime aikoina monet naisvaltaiset alat, kuten lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijät, ovatkin havahtuneet vaatimaan työnsä vaativuutta paremmin vastaavia palkkoja.

Read More
Feministinen puolue
Feministinen puolue: Helsinki polkee vammaisten asumisen hintaa

Feministinen puolue kritisoi Helsingin tänään tekemää päätöstä järjestää vammaispalvelut aiempaa kovemmalla kilpailutuksella. Puolue teki esityksen kilpailua kiristävän hintakaton hylkäämisestä, mutta hävisi äänestyksen äänin 10–3. Puolueen puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Katju Aro avaa aihetta myös blogikirjoituksessaan.

Read More
Katju Aro
Katja Mölsä: Sama palkka samanarvoisesta työstä – naisvaltaisten alojen palkat vastaamaan työn vaativuutta!

Samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa alasta riippumatta ja sukupuolesta riippumatta. Näin on säädetty tasa-arvolaissa. Tällä hetkellä naisvaltaisten alojen palkoista suurin osa on kuitenkin liian alhaisia. Alojen palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja koulutustasoa.

Sama palkka samasta työstä on perus- ja ihmisoikeuskysymys. Siksi naisvaltaisten alojen palkkoja tulee korottaa, jotta ne vastaisivat paremmin työn vaativuutta ja kuormittavuutta. Ja näin ei ole tehty lastentarhanopettajien palkkojen kanssa. Palkkakehitys on pysähtynyt. Mutta työn kuormittavuus on lisääntynyt.

Read More
Feministinen puolue
Hoivaa ei voida loputtomiin tehostaa, soteuudistus hylättävä

Helsingin kaupunginvaltuusto on tänään antamassa eduskunnalle lausunnon sote- ja maakuntauudistuksen hylkäämisen puolesta. Feministisen puolueen mukaan esitetyt lakiuudistukset uhkaavat heikentää palveluiden laatua ja saatavuutta.

Feministinen puolue asettui tukemaan kaupunginhallituksen lausuntoa, jonka mukaan eduskunnan käsiteltävänä olevaa kokonaisuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja maakuntahallinnoksi ei tule hyväksyä. Puolueen mukaan uudistukselle asetettu kolmen miljardin euron säästötavoite uhkaa romuttaa jokaiselle kuuluvat välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut.  

Read More
Feministinen puolue
”Jos seksi ei ole vapaaehtoista, se on laitonta”

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta tulee Feministisen puolueen mielestä määritellä laissa suostumuksen puutteen kautta. Puolue vaatii Suomen rikoslain uudistamista.

Feministinen puolue vaatii, että raiskausmääritelmä muutetaan suostumusperustaiseksi, lievennetyt raiskausmääritelmät poistetaan laista kokonaan ja sanallinen häirintä lisätään rikoslakiin yhdeksi seksuaalisen häirinnän muodoksi. Seksuaalirikokset ovat uhrin itsemääräämisoikeutta loukkaavia tekoja, mutta tämä ei näy nykylaissa riittävästi.

Read More
Feministinen puolue
Feministisen puolueen lausunto eläinsuojelulaista

Feministinen puolueen tavoitteena on yhteiskunta, jossa ei ole ihmisten ja eläinten hyväksikäyttöä. Feministinen puolue haastaa ihmisten itsestään selvänä pidetyn oikeuden hallita ja hyväksikäyttää luontoa ja eläimiä. Puolueen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista perustuu puolueen yleisohjelman mukaisesti aitoon solidaarisuuteen ihmisten kesken sekä ihmisten suhteessa ympäristöön ja eläimiin.

Read More
Katju Aro
Kannanotto: Aktiivimalli kumottava – tilalle tukea, ei rangaistuksia

Feministinen puolue vaatii tammikuun alussa voimaan tullutta työttömyysturvan aktiivimallia kumottavaksi. Malli kertoo hallituksen syvästä epäluottamuksesta ihmisiä kohtaan ja paljastaa karulla tavalla työttömiin liitetyt leimaavat asenteet. Tätä hallitus pyrkii ratkomaan sanktioilla ja rangaistuksilla tuen ja kannustamisen sijaan.

Oikeus työhön on perusoikeus, mutta aktiivimalli siirtää vastuun sekä työttömyydestä että työllistymisestä yhteiskunnalta yksilölle.

Read More
Katju Aro
10 väitettä feministisestä ulkopolitiikasta

Feministinen puolue ajaa feminististä ulkopolitiikkaa, jonka keskiössä ovat tasa-arvo, ihmisoikeudet, inhimillinen turvallisuus ja kestävä kehitys. Alla on listattuna kymmenen kohtaa, jotka vastaavat kysymykseen – mitä on feministinen ulkopolitiikka?

1. Inhimillisen turvallisuuden määrittämistä turvallisuuspolitiikan kärjeksi

Turvallisuuspolitiikka on perinteisesti keskittynyt valtion suojelemiseen ulkoisilta uhilta pääasiassa aseellisin menetelmin. Sodankäynnin muodot ja konfliktien luonteet ovat muuttuneet ja turvallisuusuhat laajentuneet: yhtä keskeinen uhka kuin aseelliset konflikti ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomat uhat sekä pula ruoasta, vedestä ja uhka sosiaalisen rakenteen murtumisesta. Ne uhkaavat suoraan ihmisiä mutta ovat myös usein syitä aseellisiin konflikteihin.

Read More
Feministinen puolue
Presidentin kanslia vaati Feminististä puoluetta oikaisemaan tulkintaansa

Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro sai syyskuussa henkilökohtaisen sähköpostikirjeen tasavallan presidentin kansliasta. Seuranneessa viestivaihdossa Aroa pyydettiin muuttamaan hänen antamansa suoran haastattelusitaatin sisältöä. Puolue päätti harkinnan jälkeen kertoa viesteistä julkisesti, koska se toivoo asiasta keskustelua vielä ennen seuraavan presidentin valintaa.

Yhteydenotto koski Hufvudstadsbladetissa 24.9. julkaistua juttua, jossa puheenjohtaja Katju Aro vastasi kysymyksiin puolueen presidentinvaaleja koskevasta kannanotosta. Kannanotossa puolue vaati presidenttiehdokkaita puolustamaan ihmisoikeuksia ja tekemään niin myös vaativissa yhteiskunnallisissa tilanteissa. Aron mielestä presidentti Niinistö ei ollut ymmärtänyt tätä riittävästi. Esimerkiksi Aro nosti Niinistön puheen maahanmuuttokeskustelun ääripäistä.

Read More
Feministinen puolue
Selvityspyyntö itsenäisyyspäivän mielenosoituksista käynnisti laillisuustarkastuksen

Poliisihallitus aloittaa selvityksen itsenäisyyspäivän lastentapahtuman siirtämistä koskeneesta päätöksestään. Päätöksen laillisuus päätettiin selvittää Feministisen puolueen puheenjohtajan, kaupunginvaltuutettu Katju Aron tekemän selvityspyynnön johdosta.

Poliisi päätti tällä viikolla siirtää lapsille tarkoitetun yleisötilaisuuden äärioikeistolaisen 612-kulkueen tieltä vedoten mielenosoituksen aiemmin tekemään ilmoitukseen ja perinteisyyteen. Siirtäminen oli mahdollista kaupungin purettua sopimuksensa lastentapahtuman kanssa.

”Pormestari Jan Vapaavuori kehotti luottamaan poliisin ratkaisuun asiassa. Poliisin linjaus ei kuitenkaan minun tulkintani mukaan ollut lain hengen mukainen. Siksi pyysin poliisilta selvityksen asiasta. Arvostan sitä, että sain vastauksen nopeasti ja että päätöksen laillisuus halutaan selvittää”, Katju Aro sanoo.

Read More
Feministinen puolue
Katju Aron valtuustoaloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi etenee Helsingissä

Feministinen puolue teki valtuustoaloitteen, jonka mukaan Helsingissä laaditaan toimenpideohjelma seksuaalisen ahdistelun ehkäisemiseksi ja häirintätilanteisiin puuttumiseksi. Aloite sai kannatusta kaupunginvaltuustossa ja etenee valmisteluun.

Seksuaalinen ahdistelu on  yleinen ongelma, joka on tullut aiempaa paremmin näkyväksi kansainvälisen #metoo-kampanjan ansiosta. Helsingin kaupungin teettämä vuoden 2016 nuorten hyvinvointikertomus tuo esiin, että seksuaalisuuten kohdistuva loukkaava nimittely, seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat yleisiä ilmiöitä nuorten arjessa. Euroopan perusoikeusviraston vuoden 2014 tutkimuksen mukaan joka neljäs aikuinen nainen oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana.

Read More
Feministinen puolue
Paperittomien oikeuksiin huomattavia parannuksia Helsingissä

Feministisen puolueen sitkeä työ paperittomien perusoikeuksien turvaamiseksi palkittiin tänään Helsingin kaupunginvaltuustossa. Esitys palveluiden laajentamisesta hyväksyttiin äänin 45-39. Helsingin päätös tulee näyttämään suuntaa kansallisille linjauksille paperittomien palveluista.

Helsinki tarjoaa jatkossa paperittomille terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille. Välttämätön terveydenhuolto sisältää päivystyksellisen hoidon lisäksi myös rokotukset, suun terveyden ja kroonisten sairauksien hoidon, lääkkeet ja seurannan. Valtuusto vahvisti myös oikeuden hätä- ja kriisimajoitukseen, oikeudelliseen neuvontaan ja psykososiaaliseen tukeen. Päätöksellä on tarkoitus edistää haavoittuvassa asemassa olevien paperittomien hyvinvointia ja samalla ehkäistä marginalisoitumista. 

Read More
Feministinen puolue
Henkilöstömuutoksia Feministisen puolueen valtuustoryhmässä

Feministisen puolueen toiseksi varavaltuutetuksi Helsingissä nousee Heidi Ahola, puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Kukka Eskolan jättäessä tehtävänsä.

Kevään kuntavaaleissa varavaltuutetuksi Helsingissä valittu Kukka Eskola jättää tehtävänsä henkilökohtaisista syistä. Ero vahvistettiin tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa. Puolueen toiseksi varavaltuutetuksi nousee HuK, valtiot. yo. ja Helsingin Feministisen puolueen hallituksen jäsen Heidi Ahola.

“Heidi Ahola toimii varajäsenenäni sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja on vahva lisä pieneen valtuustoryhmäämme. Kiitämme Kukkaa lämpimästi hyvästä puoluetoveruudesta viimeisen vuoden aikana ja huikeasta työstä puolueen vaalimenestyksen eteen”, sanoo puolueen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Katju Aro.

Read More
Veera Nurmenniemi
Feministinen puolue nimitti ensimmäisen työntekijänsä

Feministinen puolue nimitti poliittiseksi sihteerikseen Sara Mäkäräisen

Kevään kuntavaaleissa Helsingin kaupunginvaltuustoon läpimurtonsa tehnyt Feministinen puolue vahvistaa puolueorganisaatiotaan. Puolueen poliittiseksi sihteeriksi nimitettiin VTM Sara Mäkäräinen. Kyseessä on samalla puolueen ensimmäinen rekrytointi.

Read More
Katju Aro
Feministinen puolue: “Ainakin yksi ehdokas läpi eduskuntaan”

Uusi puheenjohtajisto luotsaa Feministisen puolueen kohti supervaalikautta.

Feministisen puolueen puoluekokouksessa äänestettiin sunnuntaina uudesta puheenjohtajistosta. Katju Aro jatkaa puheenjohtajana, ja uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Tuuli Kamppila ja Pazilaiti Simayijiang.

“Tavoitteemme on kasvattaa puoluetta ja saada vähintään yksi ehdokas läpi eduskuntavaaleissa,” jatkokaudelle valittu Katju Aro sanoo.

Read More
Feministinen puolue
Feministinen puolue haastaa presidenttiehdokkaat

Feministinen puolue päätti, ettei se asetu kenenkään yksittäisen presidenttiehdokkaan taakse puoluekokouksessaan lauantaina. Puolue haastaa sen sijaan kaikki presidenttiehdokkaat ottamaan voimakkaammin kantaa ihmisoikeuksien puolesta.

“Kun demokratiaa haastetaan, siihen on vastattava entistä suuremmalla avoimuudella ja inhimillisyydellä. Ihmisoikeuksilla ei ole arvoa, ellei niitä puolusteta juuri silloin, kun ne ovat eniten uhattuina. Tätä nykyinen presidentti ei ole mielestäni ääripää-puheessaan ymmärtänyt”, puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Read More
Katju Aro
Puoluekokouksesta alkaa Feministisen puolueen eduskuntavaalityö

Espoossa järjestetään viikonloppuna kautta aikain ensimmäinen Feministisen puolueen puoluekokous. Sunnuntaina puolueelle äänestetään uusi puheenjohtajisto.

Kevään kuntavaaleissa läpimurtonsa tehneellä Feministisellä puolueella on viikonloppuna edessään historiansa ensimmäinen puoluekokous. Espoossa järjestettävään puoluekokoukseen odotetaan noin viidesosaa puolueen 600 jäsenestä.

“Puoluekokous käynnistää matkamme kohti eduskuntavaaleja. Meillä on kaksi vuotta aikaa kasvattaa puoluetta valtakunnalliseksi ja eduskuntavaalivalmiuteen. Puolueen ensimmäinen vuosi ja kevään vaalivoitto antavat hyvän startin tälle työlle,” puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Read More
Veera Nurmenniemi