”Jos seksi ei ole vapaaehtoista, se on laitonta”

2018_maaliskuu_naistenpäivä_blogi.png

Tiedote

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta tulee Feministisen puolueen mielestä määritellä laissa suostumuksen puutteen kautta. Puolue vaatii Suomen rikoslain uudistamista.

Feministinen puolue vaatii, että raiskausmääritelmä muutetaan suostumusperustaiseksi, lievennetyt raiskausmääritelmät poistetaan laista kokonaan ja sanallinen häirintä lisätään rikoslakiin yhdeksi seksuaalisen häirinnän muodoksi. Seksuaalirikokset ovat uhrin itsemääräämisoikeutta loukkaavia tekoja, mutta tämä ei näy nykylaissa riittävästi.

“Raiskaus on väkivaltaa, eikä sitä tule määritellä ainoastaan siinä käytetyn muun väkivallan kautta. Ruotsin pääministerin sanoin: jos seksi ei ole vapaaehtoista, se on laitonta. On aika saattaa tekijät vastuuseen”, sanoo puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Suostumuksen puutetta alleviivaavan määritelmän tulee koskea myös alaikäisiä tai muilla tavoin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Nykylaissa raiskauksesta on käytössä lievempiä rikosnimikkeitä, jotka koskevat muiden lisäksi myös alaikäisiä, vammaisia, sairaalassa tai laitoshoidossa ja tiedottomassa tilassa olevia ihmisiä. Puolue vaatii näitä lievennyksiä poistettavaksi. Sukupuoliyhteys alaikäisen kanssa, tai henkilön kanssa, joka on tiedottomassa tilassa tai kykenemätön antamaan suostumustaan on aina määriteltävä raiskaukseksi.

“Lapsi ei voi kehitystasonsa puolesta antaa suostumusta sukupuoliyhteyteen, siksi teko on aina törkeä raiskaus. Suostumukseen perustuva raiskausmääritelmä tarkoittaisi merkittävää muutosta asenteissa. Se muuttaisi käsityksiämme siitä, miten seksuaalisuus määritellään ja missä itsemääräämisoikeuden rajat menevät”, Aro sanoo.

Lakimuutosten ohella puolue vaatii muutoksia rangaistusasteikon soveltamiseen ja uhrin asemaan tuomioistuinkäsittelyssä. Se vaatii myös tutkittavaksi miksi raiskausrikosten selvitysprosenteissa on merkittäviä eroja poliisilaitosten välillä.

Feministinen puolue on mukana helmikuussa käynnistetyssä Suostumus2018 -kansalaiskampanjassa. Kampanjan ajama suostumusperustainen lainsäädäntö on ollut alusta asti puolueen ohjelmassa. Tämä ja puolueen muut uudistustavoitteet ovat linjassa Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten ja kansainvälisten valvontaelinten Suomelle antamien huomautusten kanssa.

Rikoslain uudistamista käsitellään eduskunnassa kansanedustaja Hanna Sarkkisen tekemän lakialoitteen pohjalta kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2018. Feministinen puolue tukee Sarkkisen tärkeää aloitetta, mutta vaatii samalla laajempia muutoksia naisten ja lasten itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi.

Lisätietoja:
Katju Aro, Feministisen puolueen puheenjohtaja, p. 045 133 6012.

Feministinen puolue määrittelee politiikkansa periaatteiksi syrjimättömyyden, ihmisoikeudet ja inhimillisen turvallisuuden. Kesällä 2016 perustetulla ja tammikuussa 2017 rekisteröidyllä puolueella on yksi kaupunginvaltuutettu Helsingissä www.feministinenpuolue.fi.

Feministinen puolue