Toimiva ja esteetön arki kuuluu kaikille

Feministinen puolue vaatii vammaisille ihmisille kuuluvien oikeuksien toteutumista, palveluiden minimitason nostamista ja esteetöntä ja saavutettavaa elämää kaikille. Tänään lauantaina 3.12. vietetään YK:n kansainvälistä vammaisten päivää.

Vuosi 2016 on vammaisten oikeuksien kannalta merkittävä siksi, että Suomi ratifioi viimein YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka velvoittaa sitä takaamaan vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin muille. Käytännössä sopimuksen toimeenpanoa on kuitenkin jarruttanut yhteiskunnan arvojen koveneminen.

Julkisten palveluiden leikkaukset ovat osuneet erityisen rajusti vammaisiin ihmisiin. Tämä on häpeällistä siksi, että vammaisten henkilöiden tulot ja työllisyysaste ovat jo nyt valtaväestöä pienemmät ja moni vammainen elää köyhyydessä. Naiset ja useampaan eri vähemmistöön kuuluvat vammaiset henkilöt ovat vielä muita alttiimpia syrjinnälle ja myös väkivallalle. Yhteiskunnan kiristynyt ilmapiiri näkyy myös vammaisiin kohdistuvan vihapuheen lisääntymisenä.

Feministinen näkökulma toimintakykyyn näkee esteellisyyden rakenteellisena ongelmana, jossa yhteiskunta tuottaa itse niitä esteitä, jotka rajoittavat eri tavoin monien toimintamahdollisuuksia. Siksi yhteiskunnan on myös kannettava vastuu esteiden purkamisesta. Kaupunkien, julkisen liikenteen ja rakennusten on oltava kaikkien käytettävissä samoin ehdoin. Tiedon on oltava esteettömästi saatavilla. Vammaiset henkilöt tulee ottaa mukaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun sekä päätöksentekoon.

Yksilöllisten, arjessa tärkeiden palveluiden saatavuus ja laatu on jatkossa turvattava, myös osana tulevaa soteuudistusta. Minimitaso ei riitä, vaan yhtäläiset oikeudet hyvinvointiin ja oman potentiaalin täysimääräiseen toteuttamiseen on taattava kaikille. Vammaisten henkilöiden kohdalla tätä itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden periaatetta on jo vuosikymmeniä laiminlyöty.

Esteetön ympäristö ei sulje ketään pois, vaan on hyvä kaikille. Hyvät julkiset palvelut eivät ole menoerä vaan arjen välttämättömyys ja se hyvinvoinnin liima, joka sitoo meitä yhteen. Feministinen puolue haluaa työskennellä sellaisen maailman puolesta, jossa toimiva ja syrjimätön arki toteutuu kaikille.

 

Katju Aro