10 väitettä feministisestä ulkopolitiikasta

Feministinen puolue ajaa feminististä ulkopolitiikkaa, jonka keskiössä ovat tasa-arvo, ihmisoikeudet, inhimillinen turvallisuus ja kestävä kehitys. Alla on listattuna kymmenen kohtaa, jotka vastaavat kysymykseen – mitä on feministinen ulkopolitiikka?

1. Inhimillisen turvallisuuden määrittämistä turvallisuuspolitiikan kärjeksi

Turvallisuuspolitiikka on perinteisesti keskittynyt valtion suojelemiseen ulkoisilta uhilta pääasiassa aseellisin menetelmin. Feministinen ulkopolitiikka asettaa turvallisuuskäsityksen keskiöön ihmisen niin sisä- kuin ulkopolitiikassa. Inhimillinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että jokaisen ihmisen perustarpeet kuten ruoka, suoja, puhdas vesi ja terveydenhuolto toteutuvat. Se tarkoittaa oikeutta elää ilman väkivaltaa tai sen uhkaa. Se tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa eriarvoisuutta ja syrjäytymistä torjutaan aktiivisesti. Vastuu tämän oikeuden turvaamisesta on viime kädessä valtiolla.

2. Rauhanneuvotteluita ja kriisinhallintaa aseellisten väliintulojen sijaan

Naiset ottavat vähemmän osaa aseellisiin konflikteihin mutta joutuvat kärsimään suhteettoman suuren osan sotiin ja konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta ja lähisuhdeväkivallasta. Feministinen ulkopolitiikka asettaa rauhanneuvottelut ja kriisinhallinnan etusijalle ja reagoi haasteisiin selvittämällä edellytyksiä rauhalle. Feministinen ulkopolitiikka tunnistaa aseellisten väliintulojen sukupuolittuneet seuraukset ja vaatii rauhanomaisia toimia niiden ehkäisemiseksi.

Pitkällä tähtäimellä tavoitteena tulee olla aseeton maailma. Maanpuolustuksessa on siirryttävä malliin, joka sallii jokaiselle sukupuoleen katsomatta mahdollisuuden valita palvelusmuotonsa tai kieltäytyä siitä rangaistuksetta vakaumuksensa mukaisesti.

3. Rohkeutta asettaa ihmisoikeudet kauppapolitiikan edelle ja ehdoksi

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Myös silloin, kun tavoitellaan talouskasvua ja solmitaan kauppasopimuksia. Siksi Suomen ei tule käydä kauppaa autoritääristen, ihmisoikeuksia polkevien maiden kanssa. Kaupankäynti voi kuitenkin olla työkalu, jolla kauppakumppani velvoitetaan tekemään merkittäviä muutoksia ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Feministinen kauppapolitiikka on reilua ja oikeudenmukaista ja huomioi tuotannon ympäristövaikutukset. Työntekijöiden oikeuksia täytyy kunnioittaa kaikissa maissa. Meidän hyvinvointiamme ei voida rakentaa polkemalla toisissa maissa noudatettavia työehtoja.  

4. Naisten roolin vahvistamista päätöksenteossa

Naisten edustus merkittävissä ulkopoliittisissa tehtävissä on edelleen vähäistä. Naiset jäävät näkymättömiin myös rauhansopimuksia ja jälleenrakentamista suunniteltaessa. Feministinen ulkopolitiikka edistää naisten ja vähemmistöjen osallisuutta yhteiskunnassa ja tekee heidän tarpeensa ja oikeutensa näkyväksi päätöksenteossa. Feministinen ulkopolitiikka pyrkii laajentamaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinovalikoimaa, jotta asioita ja ilmiöitä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista ja tuottaa niille vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

5. Vähemmistöjen oikeuksien ja kansalaisyhteiskuntien aktiivista puolustamista

Vähemmistöjen oikeuksien ja kansalaisyhteiskuntien aktiivinen puolustaminen ovat merkittävä osa feminististä ulkopolitiikkaa. Ihmisoikeuksien toteutuminen jää puolitiehen, jos vain etuoikeutetussa asemassa olevat tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Feministinen ulkopolitiikka tunnistaa vihapuheen ja rasismin lisääntymisen sekä kansalaisyhteiskunnan rajoittamisen merkittäviksi turvallisuusuhkiksi, jotka vaativat ennalta ehkäisyä ja nopeaa reagointia.

6. Kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi vaaditaan perustavanlaatuisia muutoksia, erityisesti Suomen kaltaisissa rikkaissa maissa. Feministisen ilmastopolitiikan ytimessä on solidaarisuus niitä kohtaan, joihin ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat voimakkaimmin.

Feministinen puolue näkee, että tulevaisuuden yhteiskunta on kestävä yhteiskunta, jossa emme kuluta enempää resursseja kuin planeettamme kykenee tuottamaan. Haluamme nähdä maailman, jossa luonnonvarojen käyttö perustuu maailmanlaajuiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, ja jossa vesi ja energia ovat tasavertaisesti kaikkien saatavilla.

7. Maiden välisen eriarvoisuuden kaventamista

Feministisessä politiikassa on kyse myös maailmanlaajuisesta oikeudenmukaisuudesta. Länsimaiden siirtomaavallan perintö tuntuu yhä jakolinjana maailman köyhimpien ja rikkaimpien valtioiden välillä. Kansojen ja kansallisuuksien rajat ylittävä yhteistyö on välttämätöntä, jotta voimme tavoitella aidosti yhdenvertaista, tasa-arvoista ja oikeudenmukaista maailmaa.

Feministinen puolue haluaa vaikuttaa siihen, että Euroopan Unionin keskeiset arvot – tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ihmisarvo, vapaus, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeusperiaate – toteutuvat. Tavoitteena on Eurooppa, joka ei sulkeudu sisäänpäin vaan avautuu ulospäin, ja pyrkii inhimilliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen yli kansallisten rajojen.

8. Kestävän kehityksen vahvistamista pitkäjänteisen kehityspolitiikan kautta

Vastuullisella kehityspolitiikalla voidaan ehkäistä konflikteja, edistää hyvinvointia ja vahvistaa kehittyvien valtioiden riippumattomuutta kolonialismin perinnöstä. Tasa-arvon, naisten ja tyttöjen koulutuksen sekä inhimillisen turvallisuuden edistämisen tulee olla kehityspolitiikan prioriteetteja. Kehitysyhteistyön määrärahat tulee nostaa vähintään 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

9. Laajan turvallisuuskäsitteen mukaisiin uusiin uhkiin varautumista

Sodat ovat yhä useammin sisäisiä konflikteja eri aseellisten ryhmittymien välillä, hybridisotaa ja verkkouhkia, eivät enää kahden valtion aseellisten voimien välisiä sotia taistelukentillä. Yhtä keskeinen uhka kuin aseelliset konflikti ovat ilmastonmuutoksen tuomat uhat sekä pula ruoasta, vedestä ja uhka sosiaalisen rakenteen murtumisesta – yhteiskuntien haurastumisesta. Nämä uhat koskettavat suoraan ihmisiä, mutta ovat myös usein syitä aseellisiin konflikteihin.

Konfliktien taustalla vaikuttaa usein globaali eriarvoisuus, joka tekee rikkaista länsimaista konfliktien osapuolen. Yhteistä sekä aseellisille konflikteille että luonnonkatastrofeille on, että ne uhkaavat ennen kaikkea ihmisten turvallisuutta. Esimerkiksi pakolaisten määrän kasvaminen maailmanlaajuisesti on seurausta sekä aseellisista konflikteista että luonnonkatastrofeista.

Feministisen puolueen ulkopolitiikka tavoittelee globaalia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vaikka se tarkoittaisi, että myös meidän tulisi muuttaa elintapojamme ja luopua asioista, joita pidämme itsestäänselvyytenä.

10. Vastuunkantamista ja aktiivista ja avointa pakolaispolitiikkaa

Feministinen ja antirasistinen politiikka haastaa olemassa olevat ja syrjivät rakenteet, jotka ylläpitävät ihonväriin ja alkuperään perustuvia etuoikeuksia yhteiskunnassa. Feministinen ulkopolitiikka tavoittelee maailmaa, jota eivät määrittele ylittämättömät rajat ja ulossulkevat muurit. Rajat luovat käsityksen ”meistä ja heistä”, synnyttävät pelkoa muita ihmisiä kohtaan ja ovat kansallismielisyyden ja rasismin kasvualusta.

Feministinen puolue rakentaa maailmaa sille periaatteelle, että elämä maapallolla kuuluu kaikille. Turvallisen ja paremman elämän etsimisen tulee olla kaikkien ihmisten oikeus oikeudellisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Feministinen puolue